تماس با ما

colorful-1974699.png
زبان

رویداد های آتی

  • 1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
    1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
    Goldegg
    2022년 1월 06일 오후 2:00 GMT+1 – 2022년 1월 09일 오후 12:00 GMT+1
    Goldegg, Schloss Goldegg, Salzburg
در باره کنفرانس های آتی و فرصت های توسعه حرفه ایی بیشتر بدانید

Website translation provided by Shahriar Delavar 

رویداد های آتی